Hotele, hotels
Hotels London, Warsaw, Hotels Cracow, Czestochowa
   

Nieruchomości Częstochowa

Nieruchomości w Częstochowie

Biura nieruchomości: mieszkania - domy - działki budowlane w Częstochowie

Artykuł 2:

Współdziała i współdzieli

Spółdzielczość w Polsce obchodziła już setną rocznicę powstania. Zrodziła się z potrzeby każdego człowieka do posiadania własnego dachu nad głową. Ze względu na skomplikowane losy Polski, w różnych częściach kraju inaczej kształtowały się pierwsze wspólnoty mieszkaniowe, ale zawsze podstawą była wspólna idea organizacji, gdzie się współdziała i współdzieli.

Na rozwój spółdzielczości w naszym kraju duży wpływ miały zmiany ustrojowe. Jej historia podzielona jest zatem na pewne etapy, które pokrywają się z ważnymi wydarzeniami - okres przed I wojną światową, czas międzywojnia, lata komunizmu i ostatni okres zmian ustrojowych i urynkowienia gospodarki. Najważniejsze jednak jest to, że niezależnie od czasów, w jakich ta spółdzielczość działa, zawsze spełniała swoją rolę - zaspokajała potrzeby mieszkaniowe swoich członków i ich rodzin. Mieszkając w budynkach spółdzielczych lokatorzy poszukują, a miejmy nadzieję, że także znajdują poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Z innej strony

Spróbujmy na spółdzielczość mieszkaniową spojrzeć także z innej perspektywy. Oczekiwania mieszkańców bloków spółdzielczych są znacznie większe. Przejawem tego są zapisy w statutach. Zapisy mówią, że spółdzielnia mieszkaniowa powołana została także po to, by zaspokajać potrzeby kulturalne lokatorów. Do 26 września 1994r. spółdzielnie były ustawowo zobowiązane do prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U. z 26 sierpnia 1994 r. nr 90, poz. 419). Ustawa ta pozostawiła samej spółdzielni decyzję o prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej. Ale długoletnia tradycja organizowania lub współorganizowania życia kulturalno-społecznego w miejscu zamieszkania została żywa.

Szeroka współpraca

Mieszkańcy spółdzielni tworzą swoje małe społeczności, najczęściej w obrębie osiedli. To tam chcą realizować swoje potrzeby i plany życiowe. Rola spółdzielni mieszkaniowych polega na rozwijaniu współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi, oświatowymi, kulturalnymi i samorządowymi, które wykonują swoje zadania na rzecz mieszkańców. Należą do nich przede wszystkim: rady i zarządy osiedli, placówki oświatowe, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe, towarzystwa krzewienia kultury fizycznej, biblioteki, lokalne zespoły taneczne i wokalne, ogniska wychowawcze, miejskie ośrodki kultury, a także Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz różne fundacje i hospicja. Ponadto Urzędy Pracy zwracają się do spółdzielni z prośbą o pomoc w organizowaniu targów pracy.

Działają

Spółdzielnie mieszkaniowe uczestniczą w życiu swoich mieszkańców na różnych płaszczyznach. Zazwyczaj prężnie działają samorządy osiedlowe, które zawsze mogą liczyć na to, że spółdzielnie wesprą ich działania. Przejawem tej współpracy są cyklicznie współorganizowane festyny, często powiązane z ważnymi świętami, na których swoje umiejętności prezentują zespoły dziecięce i młodzieżowe, a także osoby niepełnosprawne. Jest to frajda dla wszystkich uczestników. Kolejną wspólną propozycją dla mieszkańców na spędzenie wolnego czasu są wycieczki, rajdy i inne wyprawy turystyczne. Spółdzielnia jest wspólnotą skupiającą lokatorów w różnym wieku, dlatego wybór imprezy zależy od zapotrzebowania konkretnych grup wiekowych. Dzieci mają swoje spotkania z okazji Dnia Dziecka, mikołajek, młodzież imprezy sportowe, a dorośli na przykład pikniki.

Działalność charytatywna

Współpraca nie dotyczy tylko części rekreacyjnej, ale również życia codziennego. W kręgu zainteresowania są osoby biedne, chore i samotne. To dla nich są organizowane spotkania wigilijne, to im wręczane są świąteczne paczki. Ponadto jest im oferowane wsparcie w załatwianiu codziennych spraw. Lokatorzy w pełni rozumieją ideę spółdzielczości, dlatego zawsze na wsparcie mogą liczyć instytucje charytatywne. W okresie transformacji ustrojowej i wprowadzenia gospodarki rynkowej wiele osób nie potrafiło skorzystać z oferowanych możliwości, wiele osób ponosi jej negatywne skutki. Spółdzielnie mieszkaniowe zawsze współpracowały z organizacjami niosącymi pomoc, a w ostatnim czasie ta współpraca się rozszerzyła, bo także wśród mieszkańców jest wiele osób potrzebujących. Wzrosła liczba zachorowań na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne. Zatem ważną rolę w walce o zdrowie lub godną śmierć pełnią fundacje i hospicja. Pomagają chorym i ich rodzinom. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych zawsze angażują się w różne akcje charytatywne. Ponadto ważne jest poinformowanie potrzebujących, że są instytucje niosące pomoc. Dlatego spółdzielnie propagują działalność fundacji i hospicjów poprzez biuletyny, strony internetowe. Ale nie tylko. Zamieszczają także prośby tych organizacji o to, by mieszkańcy spółdzielni wsparli ich działalność. Coraz częściej na osiedlach mieszkaniowych pojawiają się osoby proszące o żywność. Dla nich właśnie działają jadłodajnie. Jadłodajnie również są wspierane przez lokatorów. Spółdzielnie wspierają także szpitale, ochronki, pomagają organizować wakacyjny wypoczynek dla najbiedniejszych dzieci.

Coś dla dzieci i dorosłych

Spółdzielcy popierają działania organizacji, które rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas ferii i wakacji kluby osiedlowe prowadzą zajęcia dla dzieci, organizują konkursy i turnieje. W czasie roku szkolnego organizują kółka taneczne, plastyczne i wiele innych. W konkursach biorą udział także dorośli. Przykładem może być organizowanie przez niektóre spółdzielnie konkursów na "Najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny i jego otoczenie" - sprawiają one, że mieszkańcy dokładają wszelkich starań, by to właśnie ich ogródek był najpiękniejszy, a z drugiej strony uwalniają swoją artystyczną duszę. Ponadto spółdzielnie prowadzą kursy języków obcych, nauki gry na instrumentach, zajęcia szachowe, brydżowe, kluby seniora, koła filatelistyczne, koła krótkofalowców. Jest i coś dla ciała - aerobik, zajęcia karate, zajęcia gimnastyczne i wiele innych. Lokatorzy zawsze mogą liczyć na ciekawe spędzenie wolnego czasu.

Źródło: Dziennik Zachodni

 

Co Ci da członkostwo w Złotym Klubie?

Copyright 2006-2008 MIG hosting, Kontakt